דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 46/21 לאספקת מערכת מידע ממוחשבת לניהול מערך קשרי לקוחות עבור עיריית נס ציונה

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 העתקים + עותק דיגיטלי, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 46/21". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 3101, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 27.12.2021 בשעה 13:00.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 27.12.2021 בשעה 13:15. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

שימו לב - דחיית מועד הגשה

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ונקבע ליום 11.01.2022 בשעה 12:00. ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 11.01.2022 בשעה 12:15. אין שינוי ביתר המועדים במכרז.

*שימו לב - דחיית מועד הגשה נוספת*

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ונקבע ליום 25.01.2022 בשעה 13:00. ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 25.01.2022 בשעה 13:15. אין שינוי ביתר המועדים במכרז.

____________________________________________________________________________________________

***שימו לב - דחיית מועד הגשה נוספת וסבב שאלות הבהרה נוסף***

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ליום 03.02.22 בשעה 13:00. ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תהא באותו היום בשעה 13:30.

המועד האחרון להגשת שאלות נקבע ליום שלישי ה-19.01.22 בשעה 12:00. השאלות יוגשו לדוא"ל אשר הוגדר בחוברת המכרזניתן להגיש בסבב 2 של השאלות עד 12 שאלות למשתתף.