דלג לתוכן העמוד

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
personמבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור שלמה אליהו
personטלפון 08-9383744
personפקס 08-9403016
personכתובת רח' הבנים 9 נס ציונה
טבלת אנשי קשר - מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלמה אליהו מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור 08-9383744 mevaker@nzc.org.il
ענבר עידן ממונה על חופש המידע 08-9383801 foi@nzc.org.il
על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, מינתה המועצה את מבקר המועצה לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.

 

הגשת תלונה:

  • כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.
  • יובהר כי, הגשת תלונה תיעשה רק לאחר שנעשתה פניה לממונה על פניות הציבור ו/או בעלי התפקידים הרלוונטיים בעיריה. אם הפונה לא נענה או הטיפול בו אינו לשביעות רצונו הוא רשאי לפנות לממונה על תלונות הציבור.

התנאים לטיפול בתלונה:

  • התלונה צריך שתהיה בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון.
  • המעשה פוגע במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה.
  • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

תלונות שאין לדון בהן:

  • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
  • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
  • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
  • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד (ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כללים שנקבעו כדין).
  • תלונה בעניין שלגביו הוגשה כבר תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

הטיפול בתלונה:

  • הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שייראה לנכון.
  • הממונה ישמור על סודיות מגיש התלונה ויעביר אליו את תשובתו לאחר שיסיים את בדיקתו.

דרכי הגשת תלונה:

  • תלונה תוגש בכתב או בעל פה.
  • לצורך הגשת תלונה בכתב יש למלא את טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור ולפעול לפיו.
  • תלונה בעל פה תירשם מפי המתלונן ותחתם על ידו.