הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה מוטלת על ה"מחזיק" בנכס, קרי - אדם המחזיק בפועל בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

ע"פ פקודת העיריות (נוסח חדש) וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג - 1992, יהיו שיעורי הארנונה לשנת 2022 כפי שהיו בשנת 2021 בתוספת העדכון הקבוע בחוק בשיעור 1.92%.

אופן תשלום הארנונה

את הארנונה השנתית אפשר לשלם באחת משלוש הדרכים הבאות:

  1.  תשלום מראש עבור כל השנה ביום 01/01/2022, ניתן לשלמו עד 14/02/2022.
  2.  ב- 6 תשלומים דו חודשיים בתוספת הפרשי הצמדה, באמצעות חשבון תקופתי שישולם בתאריכים: 14/01/2022, 14/3/2022, 14/05/2022, 14/07/2022, 14/09/2022, 14/11/2022. 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בשובר החשבון התקופתי, יתווספו חיובי ריבית והצמדה על החיוב המקורי.
  3.  או ב-12 תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, בתוספת הפרשי הצמדה, בכל 14 לחודש.

לטופס מקוון - הצטרפות / עדכון הוראת קבע באשראי

לטופס מקוון - הצטרפות / עדכון הוראת קבע בבנק


תשלומי פיגורים

ארנונה שלא תשולם במועד שנקבע לתשלום, תשולם בתוספת תשלומי פיגורים, אשר יהיו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית של 0.50% לחודש.