הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה מוטלת על ה"מחזיק" בנכס, קרי - אדם המחזיק בפועל בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

ע"פ פקודת העיריות (נוסח חדש) וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג - 1992, יהיו שיעורי הארנונה לשנת 2022 כפי שהיו בשנת 2021 בתוספת העדכון הקבוע בחוק בשיעור 1.92%.

אופן תשלום הארנונה

את הארנונה השנתית אפשר לשלם באחת משלוש הדרכים הבאות:

  1.  תשלום מראש עבור כל השנה ביום 01/01/2022, ניתן לשלמו עד 14/02/2022.
  2.  ב- 6 תשלומים דו חודשיים בתוספת הפרשי הצמדה, באמצעות חשבון תקופתי שישולם בתאריכים: 14/01/2022, 14/3/2022, 14/05/2022, 14/07/2022, 14/09/2022, 14/11/2022. 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בשובר החשבון התקופתי, יתווספו חיובי ריבית והצמדה על החיוב המקורי.
  3.  או ב-12 תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, בתוספת הפרשי הצמדה, בכל 14 לחודש.

להצטרפות / עדכון הוראת קבע באשראי לחצו כאן (טופס מקוון)

להצטרפות / עדכון הוראת קבע בבנק לחצו כאן (טופס מקוון)


תשלומי פיגורים

ארנונה שלא תשולם במועד שנקבע לתשלום, תשולם בתוספת תשלומי פיגורים, אשר יהיו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית של 0.50% לחודש.