פטור מארנונה לשלושה חודשים לעסקים זכאים

מתוך רצון לסייע ולהקל על בעלי עסקים בתקופה  זו, אימצנו את המתווה של מתן פטור מלא מארנונה למשך 3 חודשים (מרץ, אפריל, מאי) על פני הנחה בשיעור של 25% לאורך כל השנה.


פטור מארנונה לשלושה חודשים לעסקים זכאים בהמשך לפרסום תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקון מס' 2) (הנחה מארנונה) מיום 21.4.20, העירייה פעלה באופן מידי ליישומן ביחס לבעלי עסקים הזכאים לכך.

מתוך רצון לסייע ולהקל על בעלי עסקים בתקופה  זו, אימצנו את המתווה של מתן פטור מלא מארנונה למשך 3 חודשים (מרץ, אפריל, מאי) על פני הנחה בשיעור של 25% לאורך כל השנה.

עסקים הזכאים להנחה בהתאם לתקנות, יזוכו באופן אוטומטי עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי כבר בשובר הארנונה הקרוב (אין צורך לפנות לעירייה בבקשה).

בעלי עסקים הזכאים להנחה, אשר כבר שילמו את הארנונה עבור חודשים מרץ – אפריל, יזוכו בתלוש הארנונה בגין הפטור, ויתרת הזכות תקוזז מהחיובים בגין החודשים העוקבים, אלא אם יפנה בעל העסק בבקשה להשבת יתרת הזכות באמצעות "טופס בקשה להחזר יתרת זכות" 

בעלי  עסקים ששילמו את הארנונה מראש לכל השנה - יקבלו החזר כספי.
לתשומת לבכם, התקנות מפרטות סוגי נכסים עליהם לא תחול ההנחה. ניתן לעיין ברשימת הנכסים בקובץ התקנות המופיע בתחתית העמוד הזה.

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'2)
מכתב ראש העיר - פטור מארנונה לעסקים זכאים