• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 53/19 למתן שירותי ביטוח

3/09/2019

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 53/19 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה , חדר 303 , קומה ב', ברחוב הבנים 9 , נס ציונה.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ליום 24.10.2019 בשעה 12:30. מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות נדחה ליום 24.10.2019 בשעה 13:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

 

הבהרה: לאור העובדה שבפוליסת צד ג' בשנה שעברה, הוגבל גבול האחריות בעניין שימוש ברחפנים, לסך 5,000,000 ₪, מאושר בזאת שגבול האחריות בביטוח צד ג' לשימוש ברחפנים בלבד, במכרז זה, יהיה 5,000,000 ₪.

 

הבהרה: בנספח ב' שצורף למסמכי המכרז נפלה טעות סופר.

מצ"ב נוסח נספח ב' מתוקן המחליף את נספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז.

  מכרז פומבי מס' 53/19 למתן שירותי ביטוח
  הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
  תשובות לשאלות הבהרה
  נספח ב מתוקן - תצהיר בדבר הרשעות פליליות קודמות
עבור לתוכן העמוד