• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז >>

 

הודעה בדבר הגשת הצעות מחיר / הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם):

ניתן להגיש הצעות מחיר/הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם) לתיבת המכרזים/תיבת הצעות מחיר, בכניסה לבניין העירייה, ליד השומר, בשעות העבודה של העירייה.

 

 

היכנסו למסמכים המלאים.
***הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז***
את ההצעות, יש להכניס לתיבת המכרזים עד ליום 29.9.20 בשעה 12:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 29.9.20 בשעה 13:00.
כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז
*** תשומת ליבכם כי לאתר העירוני הועלה נוסח מתוקן של מסמך ח' למסמכי המכרז – ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, המחליף את נוסח הערבות הקודם.***

סיור מציעים יתקיים בתאריך 18.8.20 בשעה 10:30 היציאה לסיור מבנין העירייה, קומת כניסה, רחוב הבנים 9, נס ציונה.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, לרבות התוכניות והתשריטים, החתומים ע"י המציע, בצירוף המסמכים והאישורים הנדרשים יש להגיש למזכירות העירייה, חדר 303, ברחוב הבנים 9 נס ציונה בשעות העבודה במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 23/20 ", וזאת עד ליום 15.9.20 בשעה 11:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 15.9.20 בשעה 12:00 כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 22/20 ". את המעטפה יש להכניס
לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום 13.8.20 בשעה 11:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 13.8.20 בשעה 12:00 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 9/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 15.9.20 בשעה 11:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 15.9.20 בשעה 12:00 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 2/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת
המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס-ציונה עד ליום 11.6.20 בשעה 11:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 11.6.20 בשעה 12:00 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז
את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
***הודעה על הארכה נוספת של המועד האחרון להגשת ההצעות***
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוארך עד ליום 18.6.2020 בשעה 10:45. ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 18.6.2020 בשעה 11:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.


מפגש מציעים יתקיים ביום 23.4.20 בשעה 12:00 . המפגש יתקיים באמצעות "זום". ההשתתפות במפגש אינה חובה. לקבלת קישור להצטרפות למפגש יש לפנות לגברת ספי כהן בטלפון 089383824.

***לאתר הועלה נוסח מכרז מתוקן לאחר שאלות הבהרה המחליף את נוסח המכרז הקודם***
*** הארכה נוספת של המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה - ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום 21.5.20 בשעה 12:00.***


***הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות***
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוארך עד ליום 11.6.2020 בשעה 11:45. ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 11.6.2020 בשעה 12:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 8/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה
את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
היכנסו למסמך המלא.
עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד ומיזם משותף עם עמותת יד לילד המיוחד להפעלת מיזם "דירה בקהילה" (להלן: "המיזם").
אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל מיזם ייחודי זה , רשאים לפנות למשרדנו בכתב בלבד, בצירוף מסמכים ואישורים רלוונטים עד לתאריך 29.3.2020
בשעה 14:00 , משרדי אגף החינוך, רחוב תל חי - 29 , נס ציונה, לידי אילנה נעמן. ניתן לשלוח גם במייל ilana@nzc.org.il ולאשר קבלת המייל בטלפון 9306002 08 .
היכנסו למסמך המלא.
מפגש מציעים חובה מתקיים ביום 5.3.20 בשעה 13:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה.
עדכון: מפגש מציעים חובה נוסף יתקיים ביום 5.3.20 בשעה 10:00 בבניין העירייה, רחוב הבנים 9 נס ציונה בלשכת מנכ"לית העירייה.
כל משתתף יכול לבחור להשתתף במפגש מציעים זה או במפגש מציעים שיתקיים ביום 5.3.20 בשעה 13:00 בהתאם להוראות המכרז.
עדכון על הארכה נוספת של מועד הגשת ההצעות למכרז:
את ההצעות, יש להכניס לתיבת המכרזים עד ליום 26.4.20 בשעה 11:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 26.4.20 בשעה 12:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 7/20". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9.
היכנסו למסמכי המכרז.
מפגש מציעים יתקיים בתאריך 1.3.20 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בבניין העירייה.
מפגש מציעים חובה נוסף יתקיים ביום 5.3.20 בשעה 10:00
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 6/20" את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס-ציונה עד ליום 23.3.20 בשעה 10:45.
עדכון:
לאור הנחיות משרד הבריאות, ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים בכניסה לבניין העירייה, ליד השומר, ביום 23.3.20 בשעה 11:00.
כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
הישיבה תתקיים תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות.
היכנסו למסמך המלא.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 5/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת
המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום 27.2.2020 בשעה 12:30 .
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 27.2.2020 בשעה 12:45 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 4/20". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 4.3.20 בשעה 12:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 4.3.20 בשעה 13:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 3/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה
***מועד ההגשה הוארך עד ליום 29.1.20 בשעה 10:30***
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 29.1.20 בשעה 11:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
מפגש מציעים יתקיים בתאריך 29.12.19 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בבניין העירייה.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים (מקור), בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 9.1.20 בשעה 12:00.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 9.1.20 בשעה 12:30. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
מפגש מציעים יתקיים בתאריך 29.12.19 בשעה 9:30 בחדר ישיבות בבניין העירייה.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים )מקור), בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 9.1.20 בשעה 12:00
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 9.1.20 בשעה 12:30 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו לצפייה במסמכים המלאים.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 59/19". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 18.12.19 בשעה 13:30.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 18.12.19 בשעה 14:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו לצפייה במסמכים המלאים.
מפגש קבלנים יערך ביום: 11.11.2019 בשעה: 14:30 בחדר הישיבות של העירייה.
את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור) יש להכניס במעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' - 54/19 . את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים
במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 28.11.2019 בשעה 14:30.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 28.11.2019 בשעה 15:00 כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז - ספק יחיד - עם עמותת תעשיידע תעשייה למען חינוך מתקדם. היכנסו למסמך המלא.
עבור לתוכן העמוד