• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

קבלת תעודה על פירעון חובות לרשות המקומית (תעודה לטאבו)

 

בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 10 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, העירייה תעניק תעודה המאשרת כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במלואם.
לקבלת האישור יש לפנות לאגף שומה וגביה לבירור החשבון. תשלום יתרת החוב ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה בסך 30 ₪.
 

טופס בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין-טאבו (להורדה בפורמט pdf)


להלן הפרטים הדרושים לביצוע העברה בטאבו:

 

•  פרטי המעביר (הבעלים המוכרים). הכלולים: שם המוכר, מס' ת"ז שלו והכתובת החדשה.
•  פרטי המקבל (הבעלים החדשים), הכוללים: שמו, מס' ת"ז שלו וכתובתו הקודמת.
•  עותק פיזי של תצלום חוזה מכר /  תצהיר העברה ללא תמורה של הנותן והמקבל, מאושר ע"י עו"ד.
•  עותק פיזי של תצלום נסח טאבו לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

  • טופס בקשה לאישור טאבו  מלא וחתום 
  •  אישור על העדר חובות "ממי ציונה"

ככל שהמבקש אינו בעל עניין יש להציג ייפוי כוח של המבקש חתום ע"י עו"ד.
ככל שמדובר בנכס מושכר והשוכר ממשיך להחזיק בנכס יש להציג הסכם שכירות בין הקונה לשוכר.

 

להלן המסמכים הדרושים לקבלת אישור למשכנתא:

  • טופס בקשה מלא וחתום.
  • נסח טאבו עדכני.
  • אישור על העדר חובות ממי ציונה.
עבור לתוכן העמוד