• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הזמנה להציע הצעות מחיר להשכרת שטח לביצוע פעילות מסחרית בתחום הספורט באצטדיון הכדורגל בעיר בנס ציונה

 

דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות מחיר:

1. החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת אולם בשטח של כ- 132 מ"ר הממוקם במבנה אצטדיון הכדורגל בעיר נס ציונה (להלן: "המושכר"), לביצוע פעילות מסחרית בתחום הספורט בלבד (להלן: "הפעילות"), ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים, החל מיום 01.05.2020 ועד ליום 30.04.2021 (להלן: "תקופת השכירות הבסיסית"), עם אופציה לחברה להאריך את תקופת השכירות בתקופה נוספת בת 12 חודשים, הכל בתנאים ובתמורה כמפורט בחוזה כמסמך 4 להזמנה זו (להלן: "החוזה"),
2. במסגרת ההצעה ייתן המציע את הצעתו לגובה התמורה החודשית (ללא מע"מ) אשר תשולם על ידו לחברה בגין השכרת המושכר לתקופת השכירות הבסיסית, בסכום אשר לא יפחת מסך של 5.500 ₪ ולא יעלה על סך של 5.850 ₪ לחודש, ויפרט מהי הפעילות שבכוונתו לבצע במושכר, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה,
3. בעת הגשת הצעתו, על המציע להיות בעל האישורים, ההיתרים  והרישיונות הבאים: אישור עוסק מורשה, אישור מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976, וכן כל רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע פעילות ו/או לצורך מילוי התחייבויות המציע על פי תנאי ההסכם,
4. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 18.07.2019 עד השעה 12:00,                                        
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר זיתון גלעד בטלפון 053-7921921.
 
    

 

עבור לתוכן העמוד