• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה

יו"ר: שמואל בוקסר  
מנכ"ל: מ"מ עו"ד דפנה קירו-כהן

מזכיר: יוסף פריד

טל': 08-9300729 
דוא"ל: yosif@nzc.org.il, gilad.z@nzc.org.il

כתובת: הבנים 9 נס ציונה


 

הזמנה להציע הצעות מחיר להשכרת שטח לביצוע פעילות מסחרית בתחום הספורט באצטדיון הכדורגל בעיר בנס ציונה

 

דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות מחיר:

1. החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת אולם בשטח של כ- 132 מ"ר הממוקם במבנה אצטדיון הכדורגל בעיר נס ציונה (להלן: "המושכר"), לביצוע פעילות מסחרית בתחום הספורט בלבד (להלן: "הפעילות"), ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים, החל מיום 01.05.2020 ועד ליום 30.04.2021 (להלן: "תקופת השכירות הבסיסית"), עם אופציה לחברה להאריך את תקופת השכירות בתקופה נוספת בת 12 חודשים, הכל בתנאים ובתמורה כמפורט בחוזה כמסמך 4 להזמנה זו (להלן: "החוזה"),
2. במסגרת ההצעה ייתן המציע את הצעתו לגובה התמורה החודשית (ללא מע"מ) אשר תשולם על ידו לחברה בגין השכרת המושכר לתקופת השכירות הבסיסית, בסכום אשר לא יפחת מסך של 5.500 ₪ ולא יעלה על סך של 5.850 ₪ לחודש, ויפרט מהי הפעילות שבכוונתו לבצע במושכר, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה,
3. בעת הגשת הצעתו, על המציע להיות בעל האישורים, ההיתרים  והרישיונות הבאים: אישור עוסק מורשה, אישור מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976, וכן כל רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע פעילות ו/או לצורך מילוי התחייבויות המציע על פי תנאי ההסכם,
4. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 18.07.2019 עד השעה 12:00,                                        
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר זיתון גלעד בטלפון 053-7921921.
 
    

 

עבור לתוכן העמוד