• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

לקראת הבחירות לכנסת ה-23

‏כ"א שבט תש"פ
‏16 פברואר 2020

מדיניות בנושא תעמולת בחירות, מודעות ושלטים שנושאם פוליטי לקראת הבחירות לכנסת ה- 23

מסמך זה בא להסדיר נושא תעמולת בחירות, הדבקת המודעות, והצגת שלטים לקראת הבחירות לכנסת ה- 23 ב- ב-02 במרץ 2020 , ו' באדר התש"ף,            

לצורך שמירת השוויון, תוך שמירה על חוקי העזר  העירוניים ובהתאם לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט- 1959.

1. תותר הדבקת מודעת אחת לכל מפלגה בגודל של 70X50 ס"מ על כל לוח מודעות עירוני באמצעות נציג עירייה בלבד. כל מודעה תישאר מודבקת לא יותר מ – 3 ימים רצופים.

2. המודעה תודבק רק לאחר הצגת קבלה ממנהל מדור שילוט בגין תשלום אגרת שילוט.

3. העירייה לא תישא באחריות למקרה של השחתה ו/או תלישת מודעות. ככל שתוגש תלונה על השחתה, העירייה תפעל באמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד המשחיתים.

4. פרט לאמור להלן, לא תותר תעמולת בחירות באמצעות הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה, או זריקת אור על מבנים או גדרות או על כבישים, מדרכות או שטחים ציבוריים אחרים.

5. תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים, לרבות על גדרות בתים, בכפוף לכך שקיימת הסכמת המחזיק בנכס.
במקרים של מודעה המוצגת על גדר בית משותף, יש לקבל אישור כל הבעלים/ועד הבית להצגת המודעה על גדר הבית המשותף.

6. תותר תעמולת בחירות על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים (שילוט) התשכ"ו-1966, ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר, כפוף לאותם תנאים והגבלות.


7. לא תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה שתוצג על גבי עסקים ו/או על גדרות של עסקים.

 

8. לא תותר תעמולת בחירות באמצעות רמקול פרט לשימוש ברמקול כדי להגביר קולו של נואם באסיפה המתקיימת כדין.

השימוש ברמקול מותנה עד השעה 23:00 ובאי קבלת תלונות תושבים על הקמת רעש.

9. לא תותר תעמולת בחירות בהשתתפות ילדים שגילם מתחת לגיל 15.

10. לעניין זה "שיתוף בתעמולת בחירות"- למעט שימוש בתעמולת בחירות  בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית.

11. לא תותר תעמולת בחירות בצמתים עם כרזות, רמקולים, חלוקת תעמולה לרכבים בצמתים בלא שלמועמד יהיה רישיון הפגנה מהמשטרה.
על מארגני התעמולה להצטייד באישור מראש, להעביר עותק ממנו לרשות המקומית ולדאוג שלנציג בכיר בהפגנה יימצא האישור ביד על מנת שיוכל להציגו בפני נציגי העירייה.


12. לא תותר תעמולת בחירות בתחום אירועים עירוניים ובמוסדות העירייה.

13. הדבקת מודעות בחירות במקומות שלא הותרו מראש יובאו לידיעת ראש הרשימה המדביקה וחובתו יהיה לדאוג להסירם תוך שעה ממועד קבלת ההודעה, אחרת העירייה תהיה רשאית להסירם בעצמה ולחייב הרשימה בהוצאות ההסרה.

14. תיאסר עטיפת רכבים או עגלות נגררות במודעות של בחירות תוך הצבתם במקומות ובחניונים ציבוריים ברחבי העיר.

בכבוד רב,
רפאל קריספיל

מנהל אגף שפ"ע

 

עבור לתוכן העמוד