• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריית נס ציונה

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריית נס ציונה


מנהלת הבחירות לעיריית נס ציונה

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריית נס ציונה


א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ביום שלישי, כ"א חשוון תשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא  15.


ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהלת הבחירות במועדים כלהלן:
• יום רביעי, י"ז תשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
• יום חמישי, י"ח תשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.


הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.


את ההצעות והרשימות ניתן להגיש למנהלת הבחירות בלבד במשרדי העירייה בכתובת :
בניין העירייה, רחוב הבנים 9, קומה 2, אולם ישיבות מספר 307, נס ציונה.

 

ג. חוברות הגשת מועמדות
הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.
חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:
1. בניין העיריה רחוב הבנים 9, קומה 2 חדר  303 אצל  גב' נירה שם טוב, בטל: 08-9383804.
2. מנהלת הבחירות הח"מ,  בטלפון  08-9789071.


הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים.
הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.


ד. הזכות להיבחר
סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.


ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים
הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בעיריית נס ציונה הוא 15, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מ- 5 מועמדים ולא יותר מ- 30 מועמדים.
הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה הוא 34,127 (נכון למועד זה), מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ 200 בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 750  בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.


ו. עירבון
הואיל ומספר התושבים בעיריית נס ציונה  הוא 48,675 סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות  הוא 21,000 ₪  וזאת בהתאם לסעיף 38א לחוק הבחירות. הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד וכתוב לפקודת משרד הפנים.
סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 21,000 ₪ בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה
ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהלת הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהלת הבחירות.


יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

 
ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות
מנהלת הבחירות תקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום י"ב חשוון,  21 באוקטובר  2018  בין השעות 10:00 – 08:00 בבוקר  במקום: בניין העירייה, רחוב הבנים 9, קומה 2 אולם ישיבות מספר 307 נס ציונה.
• דוגמת הטופס נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות 2018, עמ' 117 (טופס 6, תקנה 12)


ח. ביטול התקשרות
לצורך ביטול ההתקשרות כאמור בסעיף ז' לעיל, יש למסור למנהלת הבחירות בלבד, בהודעה בכתב כשהיא חתומה על ידי באי-כח שתי הרשימות או ממלאי מקומם, בלבד שאלו היו החתומים מראש על ההתקשרות, וכל זאת עד לתאריך י"ג חשוון, (22 באוקטובר 2018).
• דוגמת הטופס נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות 2018, עמ' 117 (טופס 7, תקנה 12)

 

יום שני, ט"ז אלול תשע"ח,  27 באוגוסט 2018         


אורלי צרפתי
מנהלת הבחירות
לעיריית נס ציונה

עבור לתוכן העמוד