• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת הגבייה

מנהל: אילן קדוש 
טל': 08-9383768, 08-9383733, 08-9383767, 08-9383724
כתובת: הבנים 9, נס ציונה
קבלת קהל: א', ג', ה' 08:30-12:30 ; ב' 08:30-15:00 ; ד' 16:00-18:30
קבלת קהל אצל מנהל המחלקה: ד' 16:00-18:00. אין צורך בתיאום.
בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני במחלקה ושיחות הטלפון מופנות למוקד.

 

צור קשר

זיכוי מארנונה בגין נכס ריק

על פי תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, נכס ללא שימוש וריק מכל אדם וחפץ ונכס שאינו ראוי לשימוש, מזכה את בעליו/המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים לתקופת בעלות אחת (כלומר, הנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).

 

בקשה אשר תוגש רטרואקטיבית - תידחה!


• במניין התקופה המצטברת לא ניתן להגיש בקשה לנכס ריק ונכס שאינו ראוי לשימוש לתקופה הפחותה משלושים יום.

• ניתן לממש את הזכאות בתקופות שאינו רצופות.      

• העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקור בנכס על פי שיקול דעתה ובמועד שתבחר.

• בקשה להנחה עבור תאגיד תמולא ותחתם על ידי מורשי חתימה וחותמת התאגיד ותאושר בפני עורך דין בחתימתו.

• בכל פניה יש לציין מספר משלם, מספר הנכס ומספר זהות/מספר תאגיד.

 

ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה לעירייה בכפוף למילוי טופס בקשה המצ"ב על ידי מבקש הבקשה, בקשה אשר תוגש רטרואקטיבית - תידחה.

לצורך קבלת הנחה עבור נכס ריק ונכס שאינו ראוי לשימוש עליך:

1. למלא טופס בקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה לנכס ריק או נכס שאינו ראוי לשימוש.

2. לצרף צילום של חלקו הפנימי של הנכס כראיה שהנכס ריק מכל חפץ.
3. להעביר הודעה בכתב למחלקת הגביה בטרם אכלוס הנכס או תחילת השימוש בנכס.
4. לצרף את נתוני צריכת המים והחשמל בגין התקופה בה הנכס לא היה בשימוש.

טופס בקשה לזיכוי מארנונה בגין נכס ריק או שאינו ראוי לשימוש

עבור לתוכן העמוד