• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת הגבייה

מנהל: אילן קדוש 
טל': 08-9383768, 08-9383733, 08-9383767, 08-9383724
כתובת: הבנים 9, נס ציונה
קבלת קהל: א', ג', ה' 08:30-12:30 ; ב' 08:30-15:00 ; ד' 16:00-18:30
קבלת קהל אצל מנהל המחלקה: ד' 16:00-18:00. אין צורך בתיאום.
בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני במחלקה ושיחות הטלפון מופנות למוקד.

 

צור קשר

הנחות ופטורים לפי חוק

רשימת ההנחות מפורטת בצו המיסים 2018

 

לתשומת לבכם - אישורים מן הביטוח הלאומי ניתן להפיק גם בעמדה לשירות עצמי.
 
הנחת נזקק

 

ועדה המוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד % 70 למחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות בשל:

טיפול רפואי חד – פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

יש למלא טופס בקשה להנחה לנזקק ולצרף את כל המסמכים הדרושים המעידים על ההרעה כדוגמת קבלות על תרופות, הוצאות חריגות אחרות וכו'. כמו כן יש לצרף תדפיסי חשבון בנק של 3 חודשים אחרונים, ריכוז יתרון עדכני מהבנק, תצהיר על חשבונות בנק פעילים ו-3 תלושי שכר אחרונים של כל המחזיקים בנכס.
 
 
הנחה עפ"י מבחן הכנסה

 

הגדרת הכנסה – הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו מכל מקור הכנסה שהוא. במידה וגרים בנכס בן או בת נלקחת בחשבון גם מחצית מהכנסתם.
לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום- לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשים השווה לגובה שכר המינימום.
שכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשנת המס שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה (ניתן להגיש טופס 106).
עצמאי – שומת המס השנתית האחרונה.
 
ההנחה תקבע לפי טבלת הכנסה:


טבלת הכנסה
תקנה 2(א) (8)

 

מספר נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2017

1

עד – 2,408

2,409 – 2,838

2,839 – 3,263

3,264 – 3,689

2

עד – 3,612

3,613 – 4,256

4,257 – 4,895

4,896 – 5,533

3

עד – 4,188

4,189 – 4,938

4,939 – 5,678

5,679 – 6,419

4

עד – 4,767

4,768 – 5,619

5,620 – 6,462

6,463 – 7,304

5

עד – 5,796

5,797 – 6,919

6,920 – 7,957

7,958 – 8,994

6

עד – 6,825

6,826 – 8,219

8,220 – 9,451

9,452 – 10,684

 

שעור ההנחה

 

% 80

 

% 60

 

% 40

 

% 20

7

עד – 7,853

7,854 – 9,519

9,520 – 10,946

10,947 – 12,374

8

עד – 8,881

8,882 – 10,818

10,819 – 12,441

12,442 – 14,064

9

עד – 9,910

9,911 – 12,118

12,119 – 13,963

13,964 – 15,754

10 ומעלה

1,101 לנפש

1,346 לנפש

1,548 לנפש

1,750 לנפש

 

שיעור ההנחה

 

% 90

 

% 70

 

% 50

 

% 30

עבור לתוכן העמוד