• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת הגבייה

מנהל: אילן קדוש 
טל': 08-9383768, 08-9383733, 08-9383767, 08-9383724
כתובת: הבנים 9, נס ציונה
קבלת קהל: א', ג', ה' 08:30-12:30 ; ב' 08:30-15:00 ; ד' 16:00-18:30
קבלת קהל אצל מנהל המחלקה: ד' 16:00-18:00. אין צורך בתיאום.
בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני במחלקה ושיחות הטלפון מופנות למוקד.

 

צור קשר

הנחות ופטורים

הנחות - תנאים כלליים


העירייה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס, בשיעורים שנקבעו בצו המיסים של העירייה.
הנחה אוטומטית תינתן רק למי שזכאי להנחה לצמיתות, ו/או למי שמתקבל דיווח עבורו מהמוסד לביטוח לאומי או מכל מוסד רשמי רלוונטי אחר (למשל- משרד האוצר, משרד הבטחון וכיו"ב).


ההנחה מוגבלת ל-140 מ"ר ראשונים, למעט הגבלות שטח נוספות המצויינות בחוקים, בתקנות ובצו הארנונה.
על זכאים להנחות להגיש בקשה בכל שנת כספים, בצירוף מסמכים עדכניים.
ניתן להוריד את טפסי הבקשה להנחה כאן או לגשת לאגף שומה וגביה בשעות קבלת הקהל.


יש לשים לב שכל הפרטים בטופס הבקשה להנחה ממולאים כראוי וכי צורפו כל המסמכים המבוקשים בהתאם לסוג ההנחה.
ההנחה תינתן רק על שטח הדירה, כולל שטחים משותפים ולא על נכסי משנה כגון: מחסן, מרתף ומרפסת פתוחה.


 

לתשומת לבכם - אישורים מן המוסד לביטוח לאומי ניתן להפיק גם בעמדה לשירות עצמי.
 

תשלום – הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה ואינה דוחה את מועד התשלום.
 
אמות מידה – אישור ההנחות מתבצע עפ"י קריטריונים קבועים (למעט נזקק חומרי/רפואי) המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) ומעודכנים מעת לעת.
 
פירעון חובות קודמים – לפני הגשת טופס בקשה להנחה, יש להסדיר תחילה תשלום כל החובות הקודמים לרשות בגין דירת המגורים, עפ"י אחת מאפשרויות התשלום.
 
קבלה והגשת טפסים להנחה – הגשת הבקשה תבוצע על גבי טפסים אותם ניתן להוריד מהאתר או לקבל באגף שומה וגביה. הבקשה תהייה חתומה ע"י המגיש, בצירוף מסמכים נלווים המאמתים את העובדות כדין.

לבקשה יש לצרף תצלום מסמכים ואישורים שיעידו על המצב:
אישורי הכנסות של המחזיק וכל המתגוררים עמו בדירה (שכירים – תלושי משכורת, עצמאיים – שומת מס הכנסה שנתית אחרונה).
אישור מקורות הכנסה נוספים: ביטוח לאומי, מענקי זיקנה, פנסיה ממקום העבודה, קצבת שאירים, קצבת נכות, שכ"ד, מלגות, תמיכת צה"ל, קצבת תשלומים מחו"ל, פיצויים, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, תמיכות והכנסות אחרות.
תעודת זהות– המעידה כי מקום המגורים הוא נס-ציונה, כולל ספח של פרטי בני המשפחה.

 

התקופה להגשת הבקשות – ניתן להגיש את הבקשה להנחה עבור שנת הכספים הנוכחית החל מ- 1 בינואר עד 30 בנובמבר בלבד. (למעט תושבים שהתאכלסו לאחר התאריך הנ"ל).
 
הגשת בקשות – בקשה שלא תוגש עם כל המסמכים והאישורים המתאימים, לא תטופל ותוחזר למבקש.
 
רישום בקשות – הנחה תינתן רק לדירה (אחת) שמתגורר בה הזכאי בפועל, ובתנאי שהזכאי רשום בעירייה כבעל/מחזיק הנכס או כמי ששכר אותה על שמו או על שם בן זוגו.
 
מתן הנחה – הנחה תינתן רק לאחר קבלת הבקשה כנדרש ולאחר הוכחת הזכאות ע"י המסמכים המתאימים, להנחת דעתו של מנהל הארנונה. הודעה על מתן ההנחה תשלח לאחר אישורה.
 
חובות הדיווח – על הזכאי להנחה מוטלת החובה לדווח על כל שינוי שחל במצבו הסוציאלי/כלכלי/משפחתי, הקשור לחיוב במיסים.
 
ביטול ההנחה – תושב שקיבל הנחה בארנונה ולא פרע את מלוא יתרת החוב עד 31 בדצמבר באותה שנה, תבוטל ההנחה בארנונה ותיווסף ליתרת החוב, כולל תוספת ריבית והצמדה כחוק.
 
הנחה קבועה שאינה אוטומטית – (כגון: הורה עצמאי, גמלת מזונות וכו') יש צורך למלא כל שנה טופס חדש.
 
מניעת כפל הנחה - מחזיק הזכאי ליותר מהנחה אחת בגין דירת מגורים, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי.
 
הנחה יחסית – מי שהחזיק בנכס בחלק משנת הכספים שהוטלה בעבורו הארנונה, תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 
תנאי מוקדם – מקבל הנחה לשנת הכספים הנוכחית, שלא הסדיר את יתרת התשלומים עד לסוף שנת הכספים, לא יזכה להנחה בשנת הכספים הבאה.
 
מתן תשובה – תשובה לבקשת הנחה תינתן לתושב בתוך 30 יום מיום מסירת טופס מושלם כנדרש.

 

להורדת טופס הצהרה למגישי בקשה להנחה לוועדת הנחות בפורמט pdf לחצו כאן

 

להורדת טופס בקשת להנחה מארנונה בפורמט PDF לחצו כאן

 

להורדת טופס בקשה להנחה מארנונה למחזיק שהוא נזקק בפורמט PDF לחצו כאן

 

למילוי טופס הצהרה להורה עצמאי - לחצו כאן או הגיעו למחלקת הגביה בשעות קבלת קהל

 

הנחות ופטורים לפי חוק

עבור לתוכן העמוד