חוק לימוד חובה, תש"ט – 1949 קובע חובת לימוד סדיר במוסד חינוך מוכר על כל ילד וילדה, החל מגיל 3.
הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודיהם בגנים פרטיים, שאינם מוכרים על ידי משרד החינוך, או להמשיך ולשהות בבית יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה.

 לחצו כאן לקריאת הנוהל המלא שהפיץ משרד החינוך

הבקשה על גבי הטופס המצורף, תופנה בכתב לוועדת חריגים ברשות באמצעות המפקחת על גני הילדים בישוב, בצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת, בהתאם לסיבות המפורטות בנוהל המצ"ב.

  • ילדים צעירים, שעם הכניסה העתידית לגן עדיין לא ימלאו להם שלוש (ילדי אוקטובר – דצמבר)
  • ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם, לדעת ההורים או הגננת.
  • ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים ו/או מהזדקקות לשינה בצהריים. 

את הבקשה והמסמכים המצורפים יש להגיש למדור רישום בכתובת: nz-rishum@nzc.org.il

נוהל משרד החינוך - אישור להשארת ילדים בגנים פרטיים שאינן מוכרים או בבית 
טופס בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד חובה