אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 10 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, העירייה תעניק תעודה המאשרת כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במלואם.
לקבלת האישור יש לפנות לאגף שומה וגביה לבירור החשבון. בשל מגבלות הקורונה - קבלת הקהל בתיאום מראש בלבד בטלפון  08-9383759 או בדוא"ל gvia-office@nzc.org.il 

תשלום יתרת החוב ייעשה במזומן או בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי בלבד.

לצורך קבלת תעודה לרשם המקרקעין, יש למלא את התנאים ולצרף את המסמכים המפורטים להלן:

·         להגשת בקשה לאישור לטאבו בטופס מקוון 

 • צילום תעודת זהות של שני הצדדים (מוכר/קונה) כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי, יצרף צילום דרכון בתוקף.
 • תשלום אגרה עבור הנפקת אישור לטאבו / תשלום אגרה עבור הנפקת אישור + תשלום על משלוח:
 • תשלום כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס המבוקש עד ליום מתן התעודה.
 • צלום נסח עדכני מלשכת רישום המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
 • כאשר המבקש מיופה כוח - נדרש לצרף ייפוי כוח.
 • עסקת מכר - עותק שלם ומלא של הסכם המכר, ובו רשום תאריך מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים (מוכר/קונה).
 • נכס מושכר - השוכר ממשיך להחזיק בנכס יש להציג הסכם שכירות בין הקונה לשוכר.
 • תאגיד/חברה/עמותה/שותפות - צילום תעודת ההתאגדות, אישור עו"ד/רו"ח על מורשי חתימה.
 • העברה ללא תמורה - תצהיר העברה מהנותן והמקבל (מאומתים על-ידי עורך דין) או הסכם מכר ללא תמורה. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס.
 • רישום הסכם שיתוף - תצלום הסכם שיתוף.
 • חכירה/הארכת חכירה - עותק של חוזה/ שטר החכירה.

מידע נוסף:

 1. העירייה תבדוק את הבקשה והמסמכים המצורפים. העירייה תודיע למבקש אם יידרשו מסמכים נוספים או מידע נוסף.
 2. הטיפול בבקשה כפוף להשלמת המבוקש על ידי העירייה.
 3. לנכסים מסוימים נדרשות בדיקת נוספות, כגון: היטלי פיתוח, היטלי השבחה, ביצוע ומדידות בנכס. עדכון בדבר תוצאות הבדיקה ועדכון מצב החובות יימסרו לתושב בסיום הטיפול.
 4. ניתן להאריך את תוקף התעודה באמצעות חתימת העירייה על התעודה המקורית. הארכת תוקף התעודה מותנית בתשלום חובות בעל הנכס ביחס לנכס ותשלום אגרה.

 

לקבלת אישור למשכנתא, יש למלא את התנאים ולצרף את המסמכים המפורטים להלן:

·         להגשת בקשה לאישור למשכנתא באמצעות טופס מקוון