בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל) א - 1981 - כל העברה של נכס בפנקסי המקרקעין או כל פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות בנכס תירשם רק לאחר הצגת תעודה המעידה על תשלום כל החובות ביחס לאותו נכס וכי שולמו כל הסכומים המגיעים כהיטל השבחה עד ליום מתן התעודה.

עיריית נס ציונה תעניק אישור לטאבו (תעודה) המאשר כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במלואם.

לצורך קבלת אישור לטאבו, יש למלא את התנאים ולצרף את המסמכים הבאים:

 • עותק שלם ומלא של חוזה המכר, ובו רשום תאריך מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים (מוכר וקונה)
 • או - הסכם מכר ללא תמורה, או - תצהירי העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים על-ידי עורך דין).
 • נסח טאבו עדכני (מאתר רשות המקרקעין). אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
 • צילום תעודות זהות של שני הצדדים (מוכר וקונה) כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי, יצרף צילום דרכון בתוקף.
 • ייפוי כח בכתב כאשר המבקש מיופה כוח.
 • קבלה על תשלום אגרה לעירייה עבור הנפקת האישור לטאבו - קישור לתשלום אגרה באופן מקוון (לשמור את הקבלה) - לתשלום אגרה בסך 50 ₪ עבור האישור לטאבו
 • תשלום כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס המבוקש עד לתאריך תוקפו של האישור לטאבו.
 • נכס מושכר - השוכר ממשיך להחזיק בנכס, יש להציג הסכם שכירות בין הקונה החדש לשוכר.
 • תאגיד/חברה/עמותה/שותפות - צילום תעודת ההתאגדות, אישור עו"ד/רו"ח על מורשי חתימה.
 • רישום הסכם שיתוף - תצלום הסכם שיתוף.
 • חכירה/הארכת חכירה - עותק של חוזה/ שטר החכירה.

מידע נוסף:

 1. העירייה תבדוק את הבקשה והמסמכים המצורפים, הטיפול בבקשה כפוף להשלמת המבוקש על ידי העירייה.
 2. לנכסים מסוימים נדרשות בדיקות נוספות, כגון: היטלי פיתוח, היטלי השבחה, ביצוע מדידות בנכס. עדכון בדבר תוצאות הבדיקות ועדכון מצב החובות יימסרו לתושב בסיום הטיפול בבדיקות.
 3. ניתן להאריך את תוקף האישור לטאבו באמצעות חתימה וחותמת העירייה על התעודה המקורית. הארכת תוקף התעודה מותנית בתשלום חובות על הנכס ותשלום אגרה.

לטופס מקוון - אישור לטאבו