טופס בקשה להישפט - חניה

 *עפ"י סעיף 229 (א) (2), ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מיום ההמצאה, או תוך 30 יום ממועד משלוח תשובה על בקשה לביטול. *הגשת בקשה להישפט מעבר למועדים הר"מ, לא תתקבל.

ערעור על חניה

 *עפ"י סעיף 229 (א) (1), ניתן להגיש בקשה לביטול תוך 30 יום ממועד ההמצאה. *הגשת בקשה לביטול מעבר למועד הר"מ, לא תתקבל.

טופס בקשה להישפט- ברירת משפט 

*עפ"י סעיף 229 (א) (2), ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מיום ההמצאה, או תוך 30 יום ממועד משלוח תשובה על בקשה לביטול. *הגשת בקשה להישפט מעבר למועדים הר"מ, לא תתקבל.

ערעור על ברירת משפט 

*עפ"י סעיף 229 (א) (1), ניתן להגיש בקשה לביטול תוך 30 יום ממועד ההמצאה. *הגשת בקשה לביטול מעבר למועד הר"מ, לא תתקבל.