הודעה על הקמת רשימות המציעים בתחום עיצוב פנים
לצורך התקשרויות לפי תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח- 1987


עיריית נס ציונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מועמדים בתחום עיצוב פנים להיכלל ברשימות המציעים של העירייה - לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987 .
הגשת המועמדות תעשה באמצעות רישום אלקטרוני באתר האינטרנט בהתאם לכללים המפורטים שם.
המועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ליום 28.1.2021 בשעה 17:00 (להלן: "המועד הקובע"). בקשות שיגיעו לאחר המועד הקובע ידונו על ידי ועדת ההתקשרויות בהתאם למועדים שיקבעו על ידה.

בברכה
ועדת התקשרויות
עיריית נס ציונה