• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור: מבקר העירייה, רו"ח שלמה אליהו 

טל': 08-9383744
כתובת: הבנים 9, נס ציונה   


צור קשר

ממונה על תלונות הציבור

עפ"י הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008 (להלן החוק), הממונה מהווה כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה והגופים הנתונים לביקורת מבקר העירייה (להוציא את תאגיד המים הפועל מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001, הקובע כי הוראות פקודת העיריות לא תחול עליו).

 

הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין העירייה והגופים העירוניים המבוקרים, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי. החוק מסדיר את תהליך הטיפול בתלונות ונותן לממונה סמכויות לצורך ביצוע תפקידו. החוק מחייב כל רשות מקומית למנות ממונה וקובע הסדרים למינויו ולפעילותו, לרבות עצמאותו במילוי תפקידו, חובת הסודיות, אופן הגשת התלונה, תלונות שאין לבררן, דרכי בירור התלונה, תוצאות הבירור, הגשת דוח שנתי לראש העירייה ולמועצה על פעילותו ועוד.

 

במסגרת החוק כל אדם רשאי להגיש תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובדיה ועל נושאי משרה בה וכן על כל גוף עירוני מבוקר בעניינים הנוגעים למילוי תפקידם. הגשת התלונה תציין את:


- שם המתלונן ומענו,
- דרכי ההתקשרות עמו,
- תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

הממונה אינו הכתובת ראשונה למתלונן ואינו מהווה תחליף לממלאי התפקידים השונים באשר לאחריותם בנושאים עליהם מופקדים. הממונה מברר את התלונה לאחר שהמתלונן פנה תחילה לגורמים המוסמכים בעירייה ו/או לגוף העירוני המבוקר ולא נענה או הטיפול אינו לשביעות רצונו.


אם העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי, רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. הנילון או הממונה עליו יודיעו לממונה על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד האמור. עם זאת דוחות הממונה או כל מסמך שהוציא או הכין במילוי תפקידיו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.


דרכי ההתקשרות עם הממונה-
א. טלפונית דרך המוקד העירוני, או השארת הודעה שם.
ב. מכתב רשום שיופנה למבקר.
ג. מכתב שיימסר במזכירות העירייה ויתועד בחותמת נתקבל.
ד. אימייל דרך צור קשר באתר העירוני.
ה. תלונה בעל פה, אך על המתלונן יהיה למסור את כל פרטיו ולחתום על התלונה שתירשם מפיו בלשכת הממונה וזאת לאחר תיאום מראש.

4.  במהלך השנה התקבלו 52 תלונות אצל הממונה על תלונות הציבור, מהם 31 לא מוצדקות,  התלונות נסבו בעיקר על מפגעי רעש, מפגעים סביבתיים, הליכי גביה, והליכי רישוי, ומכיוון שהממונה מכהן גם כמבקר הרשות, אזי נמסרו המלצות לקידום ושיפור הליכים.

 

עבור לתוכן העמוד