• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת הגבייה

מנהל: אילן קדוש 
טל': 08-9383768, 08-9383733, 08-9383767, 08-9383724
כתובת: הבנים 9, נס ציונה
קבלת קהל: א', ג', ה' 08:30-12:30 ; ב' 08:30-15:00 ; ד' 16:00-18:30
קבלת קהל אצל מנהל המחלקה: ד' 16:00-18:00. אין צורך בתיאום.
בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני במחלקה ושיחות הטלפון מופנות למוקד.

 

צור קשר

חילופי מחזיקים בנכס

עפ"י פקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל, לכן על כל שינוי החל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס), יש להודיע לאגף שומה וגביה 

עד לתאריך מסירת ההודעה על מחזיק חדש, יישא המחזיק הרשום והידוע בעירייה בכל התשלומים ביחס לנכס.

 

טופס הודעה בדבר חדילת חזקה בנכס בפורמט pdf
 
במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס, נא להביא עמך למשרדי אגף שומה וגביה:

 

תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון: תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש, מס' הזיהוי (מס' ת"ז או מס' ח.פ. / ח.צ. / עמותה).

 

אישור לרשם המקרקעין (טאבו)


קבלת תעודה על פירעון חובות לרשות המקומית (תעודה לטאבו)

 

בהתאם לסעיף 324 א' לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 10 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, העירייה תעניק תעודה המאשרת כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במלואם.
לקבלת האישור יש לפנות לאגף שומה וגביה לבירור החשבון. תשלום יתרת החוב ייעשה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה בסך 30 ₪.
 

טופס בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין-טאבו (להורדה בפורמט pdf)


להלן הפרטים הדרושים לביצוע העברה בטאבו:

 

•  פרטי המעביר (הבעלים המוכרים). הכלולים: שם המוכר, מס' ת"ז שלו והכתובת החדשה.
•  פרטי המקבל (הבעלים החדשים), הכוללים: שמו, מס' ת"ז שלו וכתובתו הקודמת.
•  תצלום חוזה מכר והעברה, מאושר ע"י עו"ד.
•  תצלום נסח טאבו לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

עבור לתוכן העמוד